OSNOVNA SINTAKSA

STRUKTURA PROGRAMA

// Uvozi gredo sem

public class ImagePrograma {
  public static void main(String[] args) {
    // Koda programa gre sem
  }
}

SPREMENLJIVKE

Deklaracija (ustvari spremenljivko):

tip ime;

Na primer:

int celo_število;
boolean ja_ali_ne;
String besedilo;

Priredba (spremenljivki, ki je že deklarirana, da vrednost):

ime = vrednost;

Na primer:

celo_število = 5;
ja_ali_ne = true;
besedilo = "Neko besedilo pač":

Kombinirana oblika (deklarira spremenljivko in ji takoj priredi vrednost);

tip ime = vrednost,

Na primer:

int celo_število = 5;
boolean ja_ali_ne = true;
String besedilo = "Neko besedilo pač";

PODATKOVNI TIPI

Primitini tipi

Sklicni tipi

Seznami / polja

TODO: Seznami

KONTROLNI STAVKI:

Če je pogoj izpolnjen (true), izvedi stavek1, če ni (false), izvedi stavek2:

if (pogoj) 
  stavek1;
else
  stavek2;

Kombinirana oblika:

if (pogoj1)
  stavek1; // Če je pogoj1 izpolnjen
else if (pogoj2)
  stavek2; // Če pogoj1 ni izpolnjen in pogoj2 je izpolnjen
else
  stavek3; // Če noben pogoj ni izpolnjen

Več stavkov združimo v zavite oklepaje ({}):

if (pogoj) // Samo 1 stavek
  stavek;
  
if (pogoj) { // Več stavkov
  stavek1;
  stavek2;
  stavek3;
}

Enako velja za vse kontrole stavke (if, while, for, foreach…)

Zanke

Dokler je pogoj izpolnjen, ponavljaj stavek:

while (pogoj) {
  stavek;

}

Skrajšana oblika (“zanka FOR”): najprej zažene pred_začetkom, nato, dokler je pogoj izpolnjen, izvede stavek in po_iteraciji

for (pred_začetkom; pogoj; po_iteraciji) {
  stavek;
}

PRIMER:

for (int i = 0; i < 5; i++)
  System.out.println(i);
// Izpiše števila od 0 do 5

Iteracijska zanka (“za vsak element seznama izvedi stavek”):

int[] seznam = {1, 2, 3, 4, 5};
foreach (int i : seznam)
  System.out.println(i);

METODE / FUNKCIJE

Definicija metode:

// Brez parametrov, ne vrne vrednosti
public statc void narediNekaj() {
  stavek1;
  stavek2;
}
// Brez parametrov, vrne int
public static int vrniPet() {
  int število = 5;
  return število;
}
// Dva parametra tipa int, vrne int
public static int seštej(int število1, int število2) {
  return število1 + število2;
}

Klic metode:

// Brez parametrov, brez vrnjene vrednost
narediNekaj();
// Brez parametrov, shrani vrnjeno vrednost int
int petka = vrniPet();
// Dva parametra tipa int, shrani vrnjeno vrednost int
int vsota = seštej(5, 15);

IZREZKI (pogoste operacije)

Branje iz standardnega vhoda

Uvoz: java.util.Scanner

// Odpri standardni vhod pod imenom "vhod"
Scanner vhod = new Scanner(System.in);

// Preberi eno vrstico v spremenljivko "vrstica"
String vrstica = vhod.nextLine();
// Preberi eno celo število v spremenljivko "celo"
int celo = vhod.nextInt();
// Preberi eno realno število v spremenljivko "realno"
double celo = vhod.nextDouble();

Branje iz datoteke

Iz datoteke beremo na enak način, kot iz standardnega vhoda le, da konstruuktorju Scanner podamo objekt File, ki ga ustvarimo s potjo do datoteke na disku (v obliki niza).

Uvoz: java.util.Scanner

// Odpri datoteko pod imenom "datoteka"
Scanner datoteka = new Scanner(new File("datoteka.txt"));
// Preberi eno vrstico v spremenljivko "vrstica"
String datoteka = vhod.nextLine();
// Zapri datoteko (ko smo z branjem končali)
datoteka.close();

Branje v starejših različicah

V starejših različicah Jave ( < 5 ) se za branje uporablja BufferedReader.

Uvoz: java.io.BufferedReader

// Odpri standardni vhod pod imenom "vhod"
BufferedReader vhod = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
// Preberi eno vrstico v spremenljivko "vrstica"
String vrstica = vhod.readLine();

Metode za branje razreda BufferedReader lahko med izvajanjem vržejo tudi napako tipa IOException, ki jo moramo obvezno ujeti, ali pa predati naprej.

Ker BufferedReader lahko bere samo nize, jih je v druge tipe potrebno pretvoriti ročno.

Pretvarjanje nizov v druge tipe

Niz predstavlja le zaporedje znakov. Tudi, če je niz sestavljen iz samih števk, nad njim ne moremo izvajati matematičnih operacij. Razlika med nizom "123" in celim številom 123 je enaka razliki med zapisom ena, dve, tri in sto triindvajset.
Če želimo nize uporabljati za matematične operacije, jih moramo torej najprej pretvoriti v enega izmed številskih tipov. Za to obstajajo naslednje metode:

 1. Integer.parseInt(niz) - Niz pretvori v celo število (int)
 2. Double.parseDouble(niz) - Niz pretvori v realno število (double)

Enake metode obstajajo tudi za večino drugih številskih tipov.


© Miha Frangež, 2017 – “Nea kradi!”